Gminie Opalenica udało się pozyskać środki unijne na zakup laptopów wraz

z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół w Opalenicy w ramach projektu

„Wsparcie Technikum w Zespole Szkół w Opalenicy w zakresie

przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19”, nr naboru

RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20, Wielkopolski Regionalny Program

Operacyjny na lata 2014-2020, działanie: Wzmocnienie oraz dostosowanie

kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie:

Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny

w zakresie epidemii COVID-19.

 

Po zakończeniu postępowania zakupowego Burmistrz Opalenicy Pan Tomasz

Szulc przekazał 82 nowoczesne laptopy na ręce Pani Ireny Nawrockiej –

Dyrektora Zespołu Szkół w Opalenicy. Sprzęt będzie służyć uczniom i

nauczycielom nie tylko podczas nauki zdalnej, ale także będzie cennym

narzędziem w kształceniu zawodowym z uwagi na wysoką jakość podzespołów

użytych do ich produkcji. Wartość zakupionych komputerów przenośnych to

369 738,00 zł