WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

28 lipca 2023 roku upłynęła VI kadencja samorządu rolniczego, obejmująca lata 2019-2023. 22 lutego 2023 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła Uchwałę Nr 2/2023 w sprawie zarządzenia na niedzielę, 24 września 2023 r. wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów, co 4 lata izby rolnicze organizują wybory do walnych zgromadzeń. Członkowie walnego zgromadzenia danej izby są wybierani spośród uprawnionych członków izby w wyborach pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym.

W I etapie wyborów (24.09.2023) w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się dwóch członków rady powiatowej izby (lub jednego, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha).

W II etapie wyborów (do 15.10.2023) na swym pierwszym posiedzeniu każda rada powiatowa izby wybiera spośród swoich członków przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie. W ten sposób z 31 Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zostanie wyłonione 62-osobowe Walne Zgromadzenie, które z kolei do 5 listopada wybierze spośród swego grona: Zarząd, Komisję Rewizyjną i komisje problemowe.

Zasady przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izby rolniczej określa ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183), zgodnie z którą czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby, którymi są:

1. Osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

2. Osoby fizyczne i prawne, będące płatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, mających siedzibę na terenie działania izby,

3. Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe, mających siedzibę na terenie działania izby.

Spis osób uprawnionych do głosowania będzie wyłożony do wglądu w dniach 25–31 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pok. 9, w godzinach 9:00-14:00.

Kandydatów do izby rolniczej będzie można zgłaszać i rejestrować podczas dyżuru Okręgowej Komisji Wyborczej 31 sierpnia i 4 września. Komisja będzie dyżurowała w Biurze Powiatowym WIR w Opalenicy, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, pokój 215, w godzinach 10.00–14.00.

Zachęcamy do kandydowania i zgłaszania kandydatów na kolejną, VII kadencję.

Więcej informacji na stronie http://wir.org.pl