Przewodniczący Rady Miejskiej w Opalenicy zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy Opalenica na XLVIII sesję rady miejskiej, która odbędzie się 29 sierpnia 2017 roku o godz. 16:00 w Centrum Kultury i Bibliotece im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawy organizacyjne:

– stwierdzenie kworum, informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej, przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łęczyce,
  2. przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  3. ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Opalenica dla taryfowej grupy odbiorców usług Grupa 1. Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki,
  4. uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zbąszyń ( rozbudowa rowu melioracyjnego w Zbąszyniu ),
  5. uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zbąszyń ( przebudowa drogi gminnej – ul. Boiskowa w Nądni ),
  6. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,
  7. zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2017,
  8. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2017 – 2033.

5. Wykonanie budżetu Gminy Opalenica za I półrocze 2017 r.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.

8. Wolne głosy, wnioski i informacje.

9. Zakończenie XLVIII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Wojtkowiak