PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy Opalenica
na
XVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 18 listopada 2019 roku o godz. 17.30 w auli budynku OSP w Opalenicy, przy ul. Młyńskiej 61.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XVI Sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawy organizacyjne:
– stwierdzenie kworum, informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej, przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Opalenicy, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
2) w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Gimnazjalnej, Poznańskiej oraz ulicy Mostowej,
3) w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2020,
4) w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na rok 2020,
5) w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2020,
6) w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2020,
7) w sprawie opłaty targowej na rok 2020.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.
7. Wolne głosy, wnioski i informacje.
8. Zakończenie XVI Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Eugeniusz Wojtkowiak