ZAPROSZENIE NA LXXI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opalenicy zaprasza na LXXI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ, która odbędzie się 24 maja 2023 r., o godz. 17.00 w auli budynku OSP w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

1. Otwarcie LXXI sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawy organizacyjne:
2.1. Stwierdzenie kworum oraz informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej;
2.2. Przyjęcie porządku obrad;
2.3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał:
4.1. uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
4.2. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony,
4.3. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Komopal” Spółka z o.o. w Opalenicy,
4.4. uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2023,
4.5. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2023 – 2039.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.
7. Wolne głosy, wnioski i informacje.
8. Zakończenie LXXI Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Eugeniusz Wojtkowiak

Transmisja z sesji – godzina 17.00 za pośrednictwem dedykowanego Portalu Sesyjnego dla Mieszkańców: https://opalenica.pl/opalenicasesja/