Zaproszenie na sesję

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza na

LXXX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 26 października 2023 r., o godz. 17.00 w auli budynku OSP
w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

 1. Otwarcie LXXX sesji Rady Miejskiej.

 2. Sprawy organizacyjne:

  1. Stwierdzenie kworum oraz informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej;

  2. Przyjęcie porządku obrad;

  3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 4. Wybór ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027:

  1. przedstawienie opinii Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników,

  2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

  3. przedstawienie procedury wyboru ławników,

  4. przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników.

 5. Podjęcie uchwał:

 1. uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2024,

 2. uchwała w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2024, ,

 3. uchwała w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na rok 2024,

 4. uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2023,

 5. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Opalenica na lata 2023 – 2039.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.

 3. Wolne głosy, wnioski i informacje.

 4. Zakończenie LXXX sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Eugeniusz Wojtkowiak  

 

Transmisja z sesji – godzina 17.00 za pośrednictwem dedykowanego Portalu Sesyjnego dla Mieszkańców: https://opalenica.pl/opalenicasesja/