Zaproszenie na sesję

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza na

LXXXI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 16 listopada 2023 r., o godz. 17.30 w auli budynku OSP
w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

 1. Otwarcie LXXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwał:

  1. uchwała w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Opalenica
   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
   ,

  2. uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek
   w szkole i w domu” w Gminie Opalenica na lata 2024-2028
   ,

  3. uchwała w sprawie określenia warunków odpłatności i zasad zwrotu wydatków
   w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Opalenica na lata 2024-2028
   ,

  4. uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania udzielanej w ramach wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Opalenica na lata 2024 – 2028,

  5. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opalenica na lata 2022-2026,

  6. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony,

  7. uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Poznańskiej, Jodłowej Półwiejskiej i 3 Maja oraz dla części miejscowości Troszczyn, w gminie Opalenica,

  8. uchwała w sprawie Apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,

  9. uchwała w sprawie opłaty targowej,

  1. uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
   w gminnej ewidencji zabytków, położonym w Gminie Opalenica w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

       1. Kościół Parafialny pw. Św. Mateusza Ewangelisty w Opalenicy,

       2. Kościół Parafialny pw. Św. Katarzyny w Dakowach Mokrych,

       3. Kościół pw. Św. Józefa w Opalenicy (organy);

       4. Kaplica Św. Anny w Niegolewie.

  1. uchwała w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Komopal” Spółka z o.o. w Opalenicy (Wojnowice),

  2. uchwała w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Komopal” Spółka z o.o. w Opalenicy (Troszczyn),

  3. uchwała w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Komopal” Spółka z o.o. w Opalenicy (Kopanki),

  4. uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2023,

  5. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2023 – 2039.

 1. Wolne głosy, wnioski i informacje.

 2. Zakończenie LXXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Eugeniusz Wojtkowiak   

Transmisja z sesji – godzina 17.30 za pośrednictwem dedykowanego Portalu Sesyjnego dla Mieszkańców: https://opalenica.pl/opalenicasesja/