PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza

Mieszkańców Miasta i Gminy

na

XXXVII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 19 kwietnia 2021 roku o godz. 16.30 w auli budynku OSP
w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwał:

  1. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Opalenica na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych,

  2. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,

  3. uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021,

  4. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 – 2037.

4. Zakończenie XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Wojtkowiak

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-coV-2,  obrady Rady Miejskiej w Opalenicy odbędą się częściowo zdalnie. (Zgodnie z art. art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.)) Transmisja z sesji – godzina 16.30 na dedykowanym Portalu Sesyjnym dla Mieszkańców: https://opalenica.pl/opalenicasesja/