PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza

Mieszkańców Miasta i Gminy na

XXIX  SESJĘ RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 23 września 2020 roku o godz. 17.00 w auli budynku OSP 

w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIX sesji Rady Miejskiej.
 2. Sprawy organizacyjne:
  • Stwierdzenie kworum oraz informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej;
  • Przyjęcie porządku obrad;
  • Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Opalenica za I półrocze 2020 r.
 5. Wręczenie wyróżnień dla Sołtysów.
 6. Podjęcie uchwał:
  • Uchwała w sprawie regulaminu użytkowania skateparku w Opalenicy.
  • Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  • Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opalenica.
  • Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Opalenicy.
  • Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opalenica.
  • Uchwała w sprawie zmiany statutu Żłobka w Opalenicy.
  • Uchwała w sprawie emisji obligacji.
  • Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.
  • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 – 2036.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.
 9. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 10. Zakończenie XXIX Sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

            (-) Eugeniusz Wojtkowiak  

 

Transmisja z sesji dostępna będzie na kanale Gminy Opalenica pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCGIOzN9wW5ou0Q2lY7fHCxA