Zmiana zarządzenia – konsultacje społeczne

Zarządzenie Nr 52/2024/B
Burmistrza Opalenicy

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/2024/B z 13 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Opalenica

Na podstawie art. 6, art. 8 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 278) oraz Uchwały nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Opalenica, zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 42/2024/B z 13 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Opalenica wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie: Informacja o podjętych konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej Uchwały zostanie zamieszczona: ·w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opalenica ·na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opalenicy ·na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opalenicy ·w prasie pt. „Dzień Nowotomysko-Grodziski”

2. § 3 otrzymuje brzmienie: Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 20 marca 2024 roku, a termin ich zakończenia na dzień 25 kwietnia 2024 roku.

3. § 4 otrzymuje brzmienie: Konsultacje społeczne odbędą się w formie: ·ankiety, czyli zbierania uwag do projektu Uchwały w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności formularza zgłoszenia uwag (formularza konsultacyjnego) ·otwartego, protokołowanego spotkania informacyjno-konsultacyjnego w dniu 03.04.2024 r. o godz. 17.00 – sala CKiB w Opalenicy,
Os. Centrum 11 ·warsztatów dla przedstawicieli podmiotów społeczno-gospodarczych w dniu 16.04.2024 r. o godz.17.00 – sala CKiB w Opalenicy, Os. Centrum 11

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Opalenicy

Tomasz Szulc

Uzasadnienie

Zmiana Zarządzenia nr 42/2024/B związana jest z nowelizacją ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji – dokonaną po rozpoczęciu prac nad Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Opalenica oraz po przygotowaniu założeń konsultacji społecznych – i ma na celu szczegółowe dostosowanie zasad prowadzonych konsultacji do zaktualizowanych przepisów.

 

 

Link do formularza:

https://docs.google.com/forms/d/1C4LO1GPjVryVd5mABcNNhRyawTh6vUwBmOJmNta2ko4/edit?pli=1